Life is still beautiful!

Myself and I

The truth is..


Photobucket 

The truth is ….

* I sometimes cry over stupid things like a truck full of cattle going to abattoirs;

* I sometimes hurt when I see all the questions in a dog’s eyes when his tied up against a tree;

* I sometimes miss someone I never ever again be able to hold in my arms;

* I sometimes wish I could just hit the road and disappeared for a few days;

* I sometimes wish I was a fairy  that I can swing my magic stick and  all the pain and suffering of the people I love to go away;

* I sometimes laugh loud to myself because I if not I most probably will cry;

* I sometimes get angry with people and things that come my way to test me

* I sometimes get embarrassed when I see a mother her (inquisitive) 4-year denigrate and swearing in the supermarket;

* I sometimes make mistakes and then for a moment or two think it’s the end of the world;

* I sometimes make wrong decisions especially when I’m emotional;

* I sometimes take too long to say sorry because my ego will  take over;

* I sometimes make conclusions because it’s so easy for me to believe;

* I am sometimes disappointed in my  impossible expectations;

* I sometimes struggle to forgive someone, especially if they are trespassing upon a sensitive area  (and they know half the time not even like why);

* I sometimes stumble and fall but always get up and continue fighting for my place in the sun;

* I have an opinion and as long as I have, you will hear from me – good or bad;

* I’m completely honest because I wear my heart on my sleeve and I’m not afraid to be myself in a (sometimes) harsh world;

* I am a dreamer and dreaming so much that I’m not sure if a lifetime will be enough to let all that be;

* That I sometimes thought I was “super woman” because I always want to solve everyone’s problems;

* I may have  more questions than answers about life;

* I sometimes think too much and  even have  fewer answers;

* I believe in God and that He has a master plan for everything that happened in my life;

* I also believe that sometimes He work “overtime” because I have taken the wrong path;

* I believe in romantic love either jelly-in-the-knees-love, parental love, selfless, caring love for family and friends, respect, love for other living beings and the planet, or unconditional love for animals and children…

This is who I am!

Photobucket

Die waarheid is

* dat ek soms huil oor simpel goed soos ‘n trok vol beeste oppad slagpale toe;

* dat ek soms seerkry as ek al die vrae sien in ‘n hond se ogies daar waar hy vasgemaak staan teen die boom;

* dat ek soms verlang na iemand wat ek nooit ooit weer sal kan vashou in my arms nie;

* dat ek soms wens ek kan net die pad vat en verdwyn vir ‘n paar dae;

* dat ek soms wens ek is ‘n feetjie wat my towerstaffie kan swaai sodat al die pyn en leiding van mense vir wie ek lief is kan weggaan;

* dat ek soms hardop uitbars van die lag vir myself anders gaan ek waarskynlik huil;

* dat ek soms kwaad word vir mense en gebeure wat oor my pad kom om my te toets;

* dat ek soms skaam kry as ek sien hoe ‘n ma haar (nuuskierige) 4-jarige afkraak en skel in die supermark;

* dat ek soms foute begaan en dan vir ‘n oomblik of twee dink dis die einde van die wêreld;

* dat ek soms verkeerde besluite neem veral as ek emosioneel is;

* dat ek soms te lank vat om jammer te sê want my ego wil alewig indruk en oorneem;

* dat ek soms afleidings maak want dis so maklik om myself te glo;

* dat ek soms teleurgesteld is in my (soms) onmoontlike verwagtinge;

* dat ek soms sukkel om iemand te vergewe veral as hulle oortree het op ‘n area wat vir my sensitief is (en dan weet hulle helfte van die tyd nie eers daarvan nie);

* dat ek soms struikel en val maar altyd weer opstaan en voortbaklei vir my plekkie in die son;

* dat ek ‘n opinie het en solank ek dit het, gaan ek van my laat hoor – goed of sleg;

* dat ek soms heeltemal te eerlik is want ek dra my hart op my mou en is nie bang om myself te wees in ‘n (soms) ongenaakbare wêreld nie;

* dat ek ‘n dromer is en soveel drome het dat ek nie seker is of een leeftyd genoeg sal wees om alles waar te laat word nie;

* dat ek my soms verbeel ek is “superwoman” want ek wil alewig almal se probleme oplos, help waar ek kan en almal se sorge vir hulle dra;

* dat ek soms meer vrae as antwoorde het oor die lewe;

* dat ek soms te veel dink en dan nog minder antwoorde het;

* dat ek glo in God en dat Hy ‘n meesterplan het vir alles wat in my lewe gebeur;

* dat ek ook glo dat ek Hom soms “oortyd” laat werk omrede ek ‘n verkeerde paadjie vat en Hy dan Sy plan vir my moet aanpas sodat ek eindelik kan uitkom waar ek moet en wees wie ek bedoel is om te wees ;

* dat ek glo in Liefde hetsy romantiese lam-in-die-knieë-liefde, onbaatsugtige ouerliefde, omgee-liefde vir my familie en vriende, respek-liefde vir ander lewende wesens en die planeet, of onvoorwaardelike liefde van diere-kinders …